2016: ปีแห่งความล้ำหน้าสำหรับสตาร์ทอัพ

2016: ปีแห่งความล้ำหน้าสำหรับสตาร์ทอัพ

แผนปฏิบัติการเริ่มต้นไม่เพียงมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่สร้างแรงบันดาลใจสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ แต่ยังพยายามขยายการเข้าถึงทางการเงินและสร้างระบบสนับสนุนสำหรับพวกเขานับตั้งแต่เปิดตัว Startup Action Plan ในเดือนมกราคม 2016 กิจกรรมต่างๆ รอบกลไก Startup เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านกฎหมายและการเงิน แผนปฏิบัติการเริ่มต้นไม่เพียงมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่สร้างแรงบันดาลใจ

สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ แต่ยังพยายามขยายการเข้าถึง

ทางการเงินและสร้างระบบสนับสนุนสำหรับพวกเขา

โดยสรุปแล้วนี่คือ SOP ที่มอบให้กับ Startups โดยเฉพาะจนถึงปัจจุบัน

บรรทัดฐานที่ผ่อนคลายของการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะ:

สตาร์ทอัพในภาคการผลิตจะได้รับการยกเว้นจากเกณฑ์ของ “ประสบการณ์ก่อนหน้า/ผลประกอบการ” เมื่อใดก็ตามที่การประมูลถูกลอยตัวโดยหน่วยงานของรัฐหรือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยไม่มีการผ่อนคลายมาตรฐานคุณภาพหรือพารามิเตอร์ทางเทคนิคใดๆ

การยกเว้นภาษี:

บทบัญญัติสำหรับการยกเว้นภาษีสำหรับกำไรจากการขายหุ้นได้รับอนุมัติหากนำเงินไปลงทุนในกองทุนที่รัฐบาลจัดหาให้ มีการเสนอวันหยุดภาษีสามปีสำหรับสตาร์ทอัพที่จัดตั้งขึ้นระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2016 ถึง 31 มีนาคม 2019 นอกจากนี้ ได้มีการแนะนำการยกเว้นภาษีสำหรับการลงทุนที่มีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาดยุติธรรมสำหรับการลงทุนที่ทำโดยนักลงทุน angel ในประเทศใน Startups

ทรัพย์สินทางปัญญา:

โครงการ Start-up India Intellectual Property Protection (“SIPP”) ถูกนำมาใช้เพื่อให้การติดตามอย่างรวดเร็วของคำขอสิทธิบัตร คณะผู้อำนวยความสะดวกเพื่อช่วยในการยื่นคำร้อง โดยที่รัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกดังกล่าว ส่วนลด 80% จะได้รับจาก การยื่นจดสิทธิบัตร ขั้นตอนการยื่นง่ายขึ้น และค่าธรรมเนียมในการยื่นจดสิทธิบัตรลดลงอย่างมาก

กฎหมายแรงงาน:

อนุญาตให้มีการรับรองตนเองภายใต้กฎหมายแรงงานต่อไปนี้:

พระราชบัญญัติข้อพิพาททางอุตสาหกรรม พ.ศ. 2490;

พระราชบัญญัติสหภาพแรงงาน พ.ศ. 2469;

พระราชบัญญัติคนงานอาคารและการก่อสร้างอื่น ๆ (ระเบียบการจ้างงานและเงื่อนไขการบริการ) พ.ศ. 2539;

พระราชบัญญัติการจ้างงานภาคอุตสาหกรรม (Standing Order) พ.ศ. 2489;

พระราชบัญญัติแรงงานข้ามชาติระหว่างรัฐ (ระเบียบการจ้างงานและเงื่อนไขการให้บริการ) พ.ศ. 2522;

พระราชบัญญัติการจ่ายบำเหน็จ 2515;

พระราชบัญญัติสัญญาจ้าง (ระเบียบและการยกเลิก) พ.ศ. 2513;

พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและบทบัญญัติเบ็ดเตล็ดของพนักงาน พ.ศ. 2495;

พระราชบัญญัติการประกันภัยของรัฐ พ.ศ. 2491;

พระราชบัญญัติการฝึกงาน พ.ศ. 2504

ออกเร็วขึ้น:

ตามประมวลกฎหมายล้มละลายและกฎหมายล้มละลายปี 2559 

ขณะนี้สตาร์ทอัพสามารถเลิกกิจการได้ภายในระยะเวลา 90 วันนับจากวันที่ยื่นคำขอเพื่อสิ้นสุดอย่างรวดเร็ว

สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ

มีการสร้างฮับเพื่อทำหน้าที่เป็นจุดติดต่อจุดเดียวสำหรับสตาร์ทอัพ เช่น แอปพลิเคชั่นมือถือสำหรับสตาร์ทอัพถูกนำมาใช้เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นของผู้ประกอบการ มีการจัดตั้ง “กองทุนรวม” มูลค่า 10,000 ล้านรูปีสำหรับสตาร์ทอัพซึ่งได้รับการจัดการ โดยธนาคารเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดย่อมแห่งอินเดีย;

การผ่อนคลายอื่นๆ:

องค์กรเริ่มต้นเปิดใช้งานโดยไม่คำนึงถึงภาคส่วนที่พวกเขามีส่วนร่วมเพื่อรับการลงทุนร่วมทุนจากต่างประเทศและยังเปิดใช้งานการโอนหุ้นอย่างชัดเจนจากนักลงทุนร่วมทุนต่างประเทศไปยังผู้อยู่อาศัยหรือไม่มีถิ่นที่อยู่อื่น ๆ การเริ่มต้นที่มี บริษัท ย่อยในต่างประเทศ ได้รับอนุญาตให้เปิดบัญชีสกุลเงินต่างประเทศกับธนาคารนอกประเทศอินเดียเพื่อจุดประสงค์ในการเพิ่มรายได้จากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากการส่งออก/การขายที่ทำโดย Start-up ดังกล่าวหรือบริษัทสาขาในต่างประเทศ; การส่งกลับของยอดคงเหลือในบัญชีดังกล่าวให้อยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนดสำหรับการส่งออก

นอกจากนี้ Startups ยังได้รับอนุญาตให้กู้ยืมได้สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าต่อปีการเงิน โดยอาจเป็นสกุลเงิน INR หรือสกุลเงินต่างประเทศที่แปลงสภาพได้ หรือทั้งสองอย่างรวมกันผ่านการกู้ยืมเพื่อการค้าภายนอก Foreign Venture Capital Funds (FVCF) ที่จดทะเบียนกับ SEBI [ ซึ่งมี ได้รับการจดทะเบียนภายใต้กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของอินเดีย (FVCI) ปี 2000 ] ได้รับอนุญาตให้ลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพของอินเดียโดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติจาก RBI

Credit : เว็บตรง